Wat doet de Dorpsraad


De dorpsraad Sint Tunnis is een stichting en opgericht in 1996.

“De dorpsraad zet zich in om de belangen van alle inwoners in Sint Anthonis te bevorderen, met betrekking tot welzijn, wonen en leefklimaat” 

Uitgangspunt daarbij is het behoud en de verbetering van de leefbaarheid binnen Sint Anthonis. We zijn gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. We zijn onafhankelijk en niet politiek gebonden. Korte lijnen met de gebiedsmakelaar en wethouder bevordert de communicatie met de gemeente. We zijn we geen loket voor de gemeente. 

De dorpsraad bestaat uit vrijwilligers (leden) die zich ieder vanuit het eigen perspectief inzetten voor alle inwoners en andere belanghebbende in het dorp.

Werkwijze

We hebben maandelijks een overleg. De overlegvormen zijn openbaar. Via de social mediakanalen worden de inwoners op de hoogte gehouden/uitgenodigd. 

De dorpsraad wil richting geven in het ontwikkelen van plannen binnen het dorp en heeft daarbij de input nodig van de inwoners. We nodigen u uit om deel te nemen als toehoorder bij de dorpsraad vergaderingen. 

De dorpsraad behandelt bepaalde onderwerpen via commissies. In elke commissie zijn leden van de Dorpsraad vertegenwoordigd. Niet alleen dorpsraadsleden kunnen deel uitmaken van een commissie, maar ook externe leden. De leden van de dorpsraad leggen verantwoording af aan de dorpsraad zelf. Het is aan de dorpsraad om te beslissen of en op welke wijze de aangedragen punten van de commissies worden overgenomen, en welke vervolgstappen worden genomen. Jaarlijks legt de dorpsraad rekenschap af aan de inwoners tijdens de jaarvergadering.


Taken van de dorpsraad.

  • We geven gevraagd en ongevraagd advies over de leefomgeving; 

  • We functioneren als klankbord voor gemeente en maatschappelijke organisaties;

  • We ondersteunen de communicatie tussen de gemeente en het dorp; 

  • We stimuleren de samenwerking en maken afspraken met partners in het dorp;

  • Wij denken mee bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen in het dorp.

  • We onderzoeken regelmatig de wensen en behoeften van de inwoners en proberen in samenwerking met particuliere initiatieven en de overheid hieraan tegemoet te komen.